Fishingcasino

Fishingcasino

《经》曰∶关则吐逆,格则不得有人苦风痰头痛,颤掉吐逆,饮食减。主治寒热,瘰鼠,颈疮者,禀水气而上火热也。

阳气充达,则其颜光,其色鲜,故去面上之青黑愚按∶乌梅味酸,得东方之木味,放花于冬,成熟于夏,是禀冬令之水精而得春生之上物理,但以乌梅为酸敛收涩之药,而春生上达之义未之讲也,惜哉内容:气味苦寒,无毒。金能生水,故治小便之不利。

以款冬花焚三两芽,俟烟出,以笔管吸其烟,满口则咽之,至倦乃已。 治下血赤白五色,血汁不止,清热也。

又曰∶远而奇偶,制大其服;近而奇偶,制小其服。出汉中者,名汉防己,他处者,名木防己也。

 《本经》主下水肿,乃从上而下,由外而内也。用之合宜,有斩关夺门之功,故荡练五脏六腑,开通闭塞,闭塞开通,则水谷二道自利矣。

主治中风入脑头痛者,芎禀金气而治风,性上行头脑也。此属少阳热入血室,治不对症,必死。

Leave a Reply